ze spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Pragi – Północ m.st. Warszawy w dniu 29 stycznia 2014 roku

Uczestnicy spotkania:
zgodnie z załączoną listą obecności, w tym  Burmistrz Dzielnicy - Pan Piotr Zalewski,
oraz goście: radny Rady m.st. Warszawy – Pan Krystian Legierski, radny Rady Dzielnicy Praga-Północ – Pan Mariusz Borowski, Pan Jan Jakiel - Stowarzyszenie SISKOM.

Spotkanie otworzył Przewodniczący DKDS – Pan Krzysztof Tyszkiewicz, który zaproponował następujący porządek zebrania:
$11)    przyjęcie protokołów z zebrań i warsztatów DKDS w 2013 roku,
$12)    dyskusja na temat roli i sposobu działania DKDS
$13)    przyjęcie sprawozdania Prezydium DKDS za rok 2013,
$14)    wybory Przewodniczącego DKDS na nową kadencję w roku 2014,
$15)    wybory Prezydium DKDS na nową kadencję w roku 2014,
$16)    przyjęcie planu pracy DKDS na pierwsze półrocze 2014 roku,
$17)    prezentacja przygotowanego przez Stowarzyszenie SISKOM projektu przekształcenia przestrzeni  ul. Targowej i Ząbkowskiej po oddaniu centralnego odcinka II linii metra i ewentualne podjęcie stanowiska w tej sprawie.

Porządek został przyjęty.

Ad. pkt 1.
Pan Przewodniczący Tyszkiewicz przypomniał obowiązujące zasady głosowania (prawo głosu mają tylko organizacje i stowarzyszenia będące członkami DKDS – każda organizacja dysponuje jednym głosem). Organizacje, które nie uczestniczyły dotąd w pracach DKDS nabywają prawo głosu po złożeniu pisemnego wniosku o przystąpieniu do DKDS.
W związku z powyższym wniosek o przystąpieniu do DKDS złożyła organizacja:
Inicjatywa Mieszkańców Pragi-Północ

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów za ubiegły rok.
Protokoły (w załączeniu) zostały przyjęte: 11 głosów za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny.

Ad. pkt 2.
Pan Przewodniczący Tyszkiewicz otwierając dyskusję podniósł kwestię współpracy z Urzędem Dzielnicy proponując zawarcie swego rodzaju „paktu” celem podniesienia jakości współpracy, apelował o udział przedstawiciela Zarządu Dzielnicy w spotkaniach DKDS. Wyraził również zaniepokojenie małą aktywnością NGO w dzielnicy, wskazał jednak, iż zmiana formuły spotkań na warsztaty i atrakcyjna społecznie tematyka przyniosły wzrost zainteresowania ze strony zarówno NGO jak i mieszkańców i zwiększyły frekwencję.

Pan Tomasz Peszke postulował zwiększenie dostępności i aktualizację informacji o działalności DKDS na stronach internetowych Urzędu, zwrócił uwagę na problemy w dotarciu do właściwych uchwał na tychże stronach (tylko numery i daty, brak wskazówek co do treści uchwał). Wskazał na brak dialogu stwierdzając, że w innych KDS i DKDS współpraca układa się lepiej. Na Pradze-Północ tylko DKDS inicjuje dyskusję, Urząd nie przedstawia DKDS do konsultowania i opiniowania różnego rodzaju projektów i aktów prawnych innych niż wymagane procedurami, ważnych dla mieszkańców dzielnicy. Zaapelował także o udział w spotkaniach DKDS merytorycznych pracowników Urzędu Dzielnicy, właściwych dla planowanej tematyki tych spotkań. Pani Maria Pokój również uznała formę warsztatów za właściwszą, wskazując jednocześnie na konieczność szerszej informacji. Ponadto odniosła się do sprawy udziału przedstawicieli DKDS w komisjach konkursowych powoływanych przez Urząd, wyraziła też satysfakcję z udziału radnych w spotkaniu.

Pani Olga Wieczorek-Trzeciak stwierdziła, że formuła warsztatów dużo ciekawsza, zaproponowała poszerzenie dostępności do informacji za pośrednictwem nowego portalu „tu Praga. waw. pl” powiązanego z Radio Praga. Pan Burmistrz Piotr Zalewski zabierając głos stwierdził, że z wielką pokorą wysłuchał uwag o niedociągnięciach Urzędu, odniósł się do wypowiedzi Pana Peszke prosząc o wskazanie dzielnic, w których współpraca z DKDS układa się lepiej, aby mógł skonsultować się z burmistrzami i skorzystać z ich doświadczeń.

Zasygnalizował, że Urząd m.st. Warszawy będzie zmieniał i przebudowywał swoje strony internetowe, żeby były bardziej przyjazne i ułatwiały mieszkańcom dostęp do poszukiwanych informacji. Wskazał na potrzebę zainicjowania dyskusji, w wyniku której można będzie na nowo zdefiniować rolę DKDS na gruncie Pragi i przy praskich problemach. Współpraca winna być komplementarna a potencjał DKDS i jej przełożenie na mieszkańców wykorzystane w interesie mieszkańców. Konieczna jest dobra wola stron i dokonanie szczegółowych uzgodnień w celu poprawy dalszego współdziałania. Warsztaty ocenił jako znacznie lepszą formę aktywizacji NGO i mieszkańców.

Pan Tyszkiewicz zgodził się z koniecznością ustalenia na nowo zasad i trybu dalszej współpracy. Nawiązał następnie do przesłanego członkom DKDS raportu  Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej i Federację Organizacji Służebnych „Mazowia” dotyczącego analizy problemów działania różnych DKDS w Warszawie. W raporcie tym zauważono, ze w DKDS zbyt rzadko dochodzi do zmian na stanowisku Przewodniczącego. Pan Krzysztof Tyszkiewicz oświadczył, że po 5 kolejnych kadencjach w których pełnił tę funkcję, nie będzie kandydował na to stanowisko w 2014 roku. Zadeklarował gotowość dalszej współpracy jako członek Prezydium DKDS. Z kolei przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Pan Piotr Kęcik zaproponował poświęcenie jednego ze spotkań DKDS 100-leciu Komitetu Obywatelskiego Pragi i rozpropagowaniu tradycji jego chlubnej a zapomnianej działalności. Inicjatywę poparł Pan Antoni Dąbrowski podkreślając, że w trudnym okresie naszej historii (I wojna światowa) Komitet świadczył pomoc ok. 6 tys. praskich rodzin co ma się nijak do efektów działania DKDS.

Pan Tyszkiewicz odniósł się do wypowiedzi Pana Dąbrowskiego: DKDS nie jest siłą sprawczą lecz pomocniczą i opiniodawczo-doradczą, a ogólny bilans działalności jest dodatni. Podobną opinię przedstawiła Pani Pokój, zaś Pan Burmistrz Zalewski oświadczył, że Urząd docenia wielki wkład DKDS w przygotowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 dla Pragi-Północ, przekazał również wyrazy uznania dla DKDS na Pradze-Północ za bardzo efektywną działalność w tym zakresie od Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Pana Michała Olszewskiego. Także Pan Peszke stwierdził, żeDKDS jest wyraźnym reprezentantem głosu mieszkańców. Na tym dyskusję zakończono.

Ad pkt 3.
Na wniosek Pana Tyszkiewicza przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania Prezydium DKDS za rok 2013.
Wyniki: 10 głosów za, 1 wstrzymujący się, przeciwnych głosów brak. Sprawozdanie przyjęto.

Ad. pkt 4.
Pan Tyszkiewicz jako ustępujący Przewodniczący DKDS zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Peszke na Przewodniczącego DKDS nowej kadencji. Pan Peszke zgodził się kandydować. Innych kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania – 10 głosów za, 1 wstrzymujący się, głosów przeciwnych brak – Pan Tomasz Peszke został wybrany  Przewodniczącym DKDS Praga-Północ na 2014 rok.

Ad. pkt 5.
Do Prezydium DKDS na 2014 rok zgłoszono kandydatury: Pana Krzysztofa Tyszkiewicza, Pani Olgi Wieczorek-Trzeciak oraz Pani Marii Pokój. Wymienione osoby zgodziły się kandydować. W wyniku głosowania (na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie) 11-toma głosami za, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów sprzeciwu osoby te zostały wybrane na członków Prezydium DKDS na 2014 rok.

Ad. pkt 6.
Przewodniczący DKDS na nową kadencję Pan Tomasz Peszke  zaproponował wstępnie następującą tematykę pracy DKDS w roku 2014:
- konsultacje projektu Zintegrowanego Program Rewitalizacji Pragi (kontynuacja),
- planowane zmiany na Pradze po oddaniu centralnego odcinka II linii metra,
- planowana formuła ekspozycji i innych aktywności w Muzeum Pragi w formule otwartych spotkań DKDS w powyższych kwestiach.

Ewentualne inne możliwe tematy do podjęcia w bieżącym półroczu to:
- konferencja w Urzędzie Dzielnicy z okazji 100-lecia Komitetu Obywatelskiego Pragi, poświęcona uwarunkowaniom społeczno-politycznym i działalności Komitetu,
- debata dotycząca  "bolączek” NGO-sów działających na Pradze w  celu wypracowania lepszych narzędzi działania i współpracy z samorządem na terenie Dzielnicy. 

Po przedstawieniu głównych punktów planu działania DKDS w najbliższym czasie ponownie wywiązała się dyskusja.

Pani Olga Wieczorek-Trzeciak zasugerowała potrzebę uczestniczenia przedstawicieli DKDS w posiedzeniach Rady Dzielnicy, Pan Janusz Owsiany przypomniał, że przedstawiciele NGO byli zapraszani na posiedzenia Rady Dzielnicy jako osoby towarzyszące poszczególnym radnym i można by do tego wrócić. Poinformował zebranych o inicjatywie współpracy samorządowej pomiędzy dzielnicami Berlina i Warszawy, zwłaszcza w zakresie rewitalizacji (dzielnica Spandau), wspomniał o realizacji filmu „Azyl” na kanwie dramatycznych losów praskich Żydów ukrywanych na terenie ZOO przez państwa Żabińskich i o pomyśle urządzenia tam trasy turystycznej, tak jak
trasa „Pianisty”. Pan Przewodniczący Peszke poprosił o wzajemne informowanie się o ciekawych projektach, inicjatywach i działaniach poprzez przesyłanie informacji o takich wydarzeniach z wykorzystaniem listy mailingowej DKDS.
        
Pan Adam Płociński (Nowa Praga) zaproponował zorganizowanie warsztatów o Nowej Pradze i zwrócił się do Pana Burmistrza dlaczego Urząd Dzielnicy traktuje po macoszemu Nową Pragę? Pan Burmistrz Zalewski odpowiedział, że nie ma różnicowania Dzielnicy na obszary lepsze i gorsze. Przeprowadzono warsztaty dotyczące ul. Wileńskiej i rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej Nowej Pragi. Z kolei radny, Pan Mariusz Borowski w swoim wystąpieniu zadeklarował gotowość do współpracy, oświadczył, że liczy na częstszy udział w spotkaniach DKDS.

Ad. pkt 7.
Pan Jan Jakiel reprezentujący Stowarzyszenie SISKOM przedstawił przygotowany przez grupę społeczników i fachowców projekt przekształcenia przestrzeni ulicy Targowej i Ząbkowskiej po oddaniu centralnego odcinka drugiej linii metra. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem obejrzeli bardzo profesjonalnie przygotowaną prezentację.

W projekcie zaproponowano następujące podstawowe rozwiązania:
$11.     Przekształcenie przestrzeni ulicy Targowej od Placu Wileńskiego do ulicy Kijowskiej, uwzględniające następujące podstawowe założenia:
$1a.     wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych przez wszystkie wloty skrzyżowania ulicy Targowej z ulicami Ząbkowską i Okrzei,
$1b.     wyznaczenie przejścia naziemnego na południowym wlocie wytworzonego skrzyżowania ulicy Targowej z ulicą Białostocką, umożliwiającego lewoskręt z ulicy Białostockiej w ulicę Targową,
$1c.      przeniesienie miejsc parkingowych na ulicy Targowej z chodników na zewnętrzne pasy ruchu,
$1d.     ograniczenie podstawowego przekroju dla ruchu kołowego na ulicy Targowej do dwóch pasów ruchu w każdą stronę, z wydzieleniem bus pasów w obu kierunkach,
$1e.     wytyczenie i budowa wzdłuż ulicy Targowej dróg dla rowerów według załączonego projektu koncepcyjnego z elementami projektu stałej organizacji ruchu,
$1f.       wprowadzenie nasadzeń zieleni w postaci szpalerów drzew zarówno w pasie dzielącym, jak i wzdłuż wschodniej pierzei ulicy Targowej.
$12.     Wyłączenie z ogólnodostępnego ruchu kołowego brukowanego odcinka ulicy Ząbkowskiej od ulicy Targowej do ulicy Brzeskiej, z przekształceniem w deptak dostępny dla pieszych i rowerzystów.

Po prezentacji wywiązała się dyskusja. Główne pytania i wątpliwości dotyczyły:
a) czy realizacja projektu nie będzie pogarszać warunków ruchu w relacjach N-S i W-E i nie wywoła ogromnych korków? - Burmistrz Piotr Zalewski
b) czy zamknięcie ulicy Ząbkowskiej nie spowoduje spadku obrotów i bankructw zlokalizowanych na niej punktów usługowych. – Janusz Owsiany
c) czy przeniesienie punktu ciężkości i skierowanie większego strumienia samochodów z ulicy Ząbkowskiej na Białostocką nie pogorszy warunków biznesowych dla obszaru KONESERA  - Krzysztof Tyszkiewicz   

Do powyższych wątpliwości odniósł Pan Jan Jakiel stwierdzając, że:
a) wprowadzenie nowej relacji ruchu na wprost ulicą Jagiellońską przez ul Solidarności pozwoli na odciążenie ulicy Targowej. Łączny bilans liczby pasów ruchu na tym kierunku nie będzie mniejszy niż przed zamknięciem ul. Targowej na skutek budowy metra.
b) wstępne analizy ruchu wskazują, że zamknięcie fragmentu ulicy Ząbkowskiej nie wpłynie w sposób znaczący na warunki ruchu i nie doprowadzi do większego "zakorkowania" tej części miasta. Ruch w tej relacji zostanie w części przejęty przez ponownie otwartą Al. Solidarności, ulicę Białostocką oraz ulicę Markowską i Kijowską.

Do zastrzeżeń dotyczących zagrożeń bankructwem przedsiębiorców z Ząbkowskiej odnieśli się Pan Konrad Marczyński z PSM "MICHAŁÓW" oraz radny Pan Krystian Legierski, zwracając uwagę, że dane z innych miast wskazują, iż na skutek zamknięcia lub uspokojenia ruchu na ulicy obroty przedsiębiorców rosną a nie maleją.           

Po dyskusji uczestnicy zebrania zdecydowali się przegłosować Uchwałę nr 1/2014 w sprawie społecznego projektu przekształcenia przestrzeni ulic Targowej i |Ząbkowskiej według treści zaproponowanej przez Pana Przewodniczącego Tomasza Peszke

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. Padło 7 głosów za, brak było głosów wstrzymujących się i głosów sprzeciwu  (w międzyczasie, ze względu na późną już porę zebranie opuściła część uczestników).

Na tym spotkanie zakończono.

Załączniki:
1. Przyjęte protokoły z zebrań i warsztatów organizowanych przez DKDS w roku 2013
2. Sprawozdanie z działalności DKDS w roku 2013
3. Złożony wniosek z akcesem organizacji społecznej do DKDS
4. Uchwała nr 1/2014 w sprawie społecznego projektu przekształcenia przestrzeni ulic Targowej i Ząbkowskiej
5. Plan sytuacyjny przekształcenia przestrzeni ulic Targowej i Ząbkowskiej
 stanowiący załącznik do Uchwały nr 1/2014.
6. Lista obecności na spotkaniu,

Protokół sporządził: Witold Strzeszewski.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież