TU PRAGA WAW PL jest platformą, która łączy działania Klubu Alternatywnego (Caritas DWP), Stowarzyszenia GPAS, Stowarzyszenia Q Zmianom, Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci i TPD oraz instytucji wspierających starając się stworzyć koalicję działań na rzecz dzieci. Platforma ta ma na zasadzie efektu interakcji tworzyć nową jakość, która nie będzie prostą sumą wniesionych przez organizację potencjałów i zasobów, ale będzie inspiracją i motorem rozwoju całego systemu pomocowego na Pradze Północ.

Projekt Konsorcjum TU PRAGA WAW PL opiera się na modelu Lokalnego Systemu Wsparcia przedstawionym w załączniku nr 1 do Programu "Rodzina" na lata 2010-2020, realizując cel 1 (tj. Świadczenie zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia) priorytetu II (tj. Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym). Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 7- 18 lat zamieszkujących obszar "sieci społecznej" wokół dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 127 i Gimnazjum nr 30. Obszar ten objęty jest Lokalnym Programem Rewitalizacji w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe, Targówek. Członkami Konsorcjum są organizacje, które od wielu lat realizują specjalistyczne projekty na rzecz mieszkańców i społeczności lokalnej tego obszaru. Partnerami działań Konsorcjum będą instytucje publiczne i niepubliczne działające na tym obszarze. 

Podczas realizacji projektu Konsorcjum będzie korzystać z istniejących zasobów dostępnych na terenie dzielnicy Praga Północ oraz m. st. Warszawy. Projekt TU PRAGA WAW PL ma charakter lokalny i realizuje również postulat wzmocnienia terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej. Podstawową metodą współpracy pomiędzy organizacjami Konsorcjum będą zespoły interdyscyplinarne, funkcjonujące z poszanowaniem zasady partnerstwa i podmiotowości członków. Koordynacja zespołów interdyscyplinarnych pozostaje w gestii koordynatora działań Konsorcjum.

W swojej istocie projekt zakłada: 
- ścisłą współpracę partnerów w planowaniu, realizacji i ewaluowaniu działań; 
- wzajemną wymianę informacji o bieżących działaniach; 
- wymianę doświadczeń i podnoszenie standardów pracy w środowisku; 
- wzajemne wsparcie organizacyjne i podejmowanie nowych, wspólnych inicjatyw; 
- integrowanie i animowanie środowiska lokalnego; 
- dążenie do wypracowania wspólnych standardów działań pomocowych; 
- stwarzanie szans rozwoju dzieciom i młodzieży na miarę ich możliwości niezależnie od środowiska z jakiego się wywodzą; 
- rozszerzenie zakresu świadczonych usług zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego; 
- integrację środowiska organizacji i instytucji pomocowych w rejonie; 
- upowszechnianie osiągnięć beneficjentów projektu; 
- wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy środowiskowej i zwiększanie dostępności tych technologii dla beneficjentów; 
- wykorzystanie dziennikarstwa jako metody uczenia umiejętności społecznych. 

Projekt szczególny nacisk kładzie na: 
A. działania edukacyjne – pomoc w nauce w postaci korepetycji i pomocy w lekcjach (Pogotowia Lekcyjne prowadzone w 2 placówkach, dostępne dla beneficjentów projektu), Szkoła Ruchoma
B. działania terapeutyczne, w szczególności socjoterapię, reedukację, pomoc logopedyczną, integrację sensoryczną oraz stale realizowane wsparcie dla wychowawców PWD przez terapeutów zajęciowych. 
C. rekreacyjne i rozwijające zainteresowania – dziecięce projekty społeczne dla grup podwórkowych, krótkie wyjazdy wakacyjne dla podopiecznych z grup podwórkowych, mikrogranty i mikrostypendia pozwalające na indywidualizacje pracy z beneficjentem, 
D. działania zwiększające dostęp do nowoczesnych technologii (Światoteka – miejsce będące zapleczem dla animatorów i streetworkerów oraz projektu dziennikarskiego z dostępem do komputerów, Internetu, sprzętów do zajęć, aparatów, kamer, rejestratorów dźwięku, projektora multimedialnego. Miejsce to będzie otwarte dla wszystkich beneficjentów projektu)
E. poprawę komunikacji – portal Lokalnego Systemu Wsparcia www.tu.praga.waw.pl, fanpage na portalu społecznościowym, tablice informacyjne, stałe spotkania zespołów interdyscyplinarnych, realizatorów projektu, socjoterapeutów pracujących w ramach projektu, wspólnie przygotowane przez Partnerów - spotkanie integracyjne na początku projektu, impreza finałowa oraz 2 Festyny Rodzinne z zaangażowaniem środowiska lokalnego. 
F. uczenie umiejętności społecznych – wykorzystanie dziennikarstwa jako metody uczenia umiejętności społecznych przy jednoczesnym praktycznym wykorzystaniu produktów tych działań – powierzenie sporej części odpowiedzialności za komunikowanie i recenzowanie działań w projekcie starszym beneficjentom (klasy V-VI SP i gimnazjaliści) publikującym materiały i informacje, wykorzystanie muzyki jako formy ekspresji samego siebie – poprzez śpiew, dobór repertuaru, aranżacje muzyczną oraz występy sceniczne. 
G. zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze – zajęcia artystyczno-rozwojowe (muzyczne, plastyczne, rzeźbiarskie, taneczne, organizacja wystaw plenerowych, mobilne kino prezentujące filmy podczas projekcji w podwórkach). 
H. zajęcia rozwojowe – warsztaty dla uczniów zdolnych (realizowane w SP 127), warsztaty uczenia się, mnemotechnik, rozwijania zdolności poznawczych, twórczego myślenia i działania, motywowania do nauki (realizowane w szkołach SP 127 i PG 30 dla wszystkich uczniów oraz kontynuowane w PWD dla chętnych), działania grup podwórkowych i animatorów środowiskowych. 

Projekt zakłada ściślejszą współpracę streetworkerów i animatorów ze świetlicami oraz wypracowanie narzędzi do oceny pracy ulicznej.

Projekt TU PRAGA WAW PL ma prowadzić do współpracy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych ze szkołami, a w konsekwencji do poprawy wyników edukacyjnych uczniów w szkołach z rejonu projektu. Zaprojektowane działania mają z jednej strony prowadzić wprost do wsparcia szkoły w jej funkcji edukacyjnej przez zajęcia edukacyjne, ale z drugiej kształtować motywację, pasję młodych ludzi, budując ich poczucie własnej wartości i poczucie sprawstwa. Właśnie te działania mają wskazać beneficjentom możliwości rozwoju i motywować ich do podejmowania odpowiedzialności za samych siebie. Są one niezbędnym i podstawowym warunkiem poprawy sytuacji dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych na Pradze Północ i motorem rozwoju dla wszystkich beneficjentów projektu.