Co to jest inicjatywa lokalna?
Jest to nowa forma współpracy samorządu z mieszkańcami, polegająca na wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej, na realizowaniu przedsięwzięć, które mogą zmienić naszą najbliższą okolicę. Podobnie jak otwarte konkursy ofert, czy też tzw. małe granty - inicjatywa lokalna ma swoje uregulowanie w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (a także w uchwale Rady m.st. Warszawy oraz w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy).

Inicjatywą lokalną może być malowanie ławek na osiedlu, piknik sąsiedzki, odnowienie klubu mieszkańca, ale także rozbudowa lokalnego placu zabaw. Co najważniejsze - dzięki formule inicjatywy lokalnej Urząd może wspierać działania również nieformalnych grup, czyli np. sąsiadów.

Co zrobić, aby zrealizować pomysł w ramach inicjatywy lokalnej?
Aby zaplanowane działanie mogło być zrealizowane w niniejszej formule, należy złożyć wniosek, w którym opiszą Państwo planowane przedsięwzięcie. Wniosek mogą Państwo złożyć zarówno jako organizacja pozarządowa, jak i jako grupa mieszkańców.

Opis projektu powinien uwzględniać nie tylko kwestie merytoryczne, ale także Państwa zaangażowanie w realizację działania – wkład rzeczowy, osobowy lub/i finansowy (wskazane również jest opisanie stanu przygotowania działania).

Wniosek może zostać złożony w postaci pisma lub też za pomocą przygotowanego formularza w miejscu przyjmowania wniosków w Urzędzie – Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicach m.st. Warszawy lub Kancelaria Urzędu – Pl. Bankowy 3/5.  

Należy pamiętać, że każdy wniosek jest oceniany. Szczegółowe kryteria oceny wniosków obejmują:
 • formę udziału mieszkańców,
 • wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej,
 • zaangażowanie środków budżetowych miasta st. Warszawy,
 • stan przygotowania lub realizacji zadania,
 • celowość realizacji zadania z punktu widzenia.
Czym różni się inicjatywa od dotychczasowych form współpracy?
Podobnie jak w otwartych konkursach ofert czy też tzw. małych grantach istotny jest pomysł. System składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nie ma obwarowań czasowych czy finansowych. Istnieje zasadnicze obostrzenie co do przedsięwzięć, które mogą zostać zrealizowane w ramach inicjatywy precyzujące, że realizacja działań musi wpisywać się w następujące zakresy:
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remonty dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury,
 • działalność charytatywna,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
 • pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • edukacja, oświata i wychowanie,
 • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,
 • ochrona przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach oraz porządek i bezpieczeństwo publiczne.
Każdy wniosek jest oceniany indywidualnie. Gdy celowa jest realizacja przedsięwzięcia podpisywana jest stosowna umowa. Po zrealizowaniu działania przygotowywane jest przez obie strony sprawozdanie z jego realizacji.

Reasumując w ramach inicjatywy lokalnej:
- mieszkańcy (minimum dwie osoby) mogą złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- nie ma krańcowego terminu na składanie wniosków;
- nie określona jest maksymalna potencjalna kwota zaangażowania Miasta;
- wnioskodawcy nie otrzymują dotacji – Miasto wspiera działanie rzeczowo, organizacyjnie lub współfinansując zadanie;
- wnioskodawcy w ramach projektu muszą uwzględnić swój wkład w realizację pomysłu – rzeczowy, finansowy lub pracę społeczną;
- po realizacji inicjatywy lokalnej przygotowywane jest wspólnie - przez Miasto oraz wnioskodawców, sprawozdanie;
- art. 19b pkt. 1 precyzyjnie wskazuje zakres, który może być realizowany poprzez inicjatywę lokalną.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcam do odwiedzenia naszej strony www.inicjatywa.um.warszawa.pl oraz kontaktu za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież