IDEA

WSPARCIE W STARCIE to innowacyjny projekt skierowany do osób od 16 do 26 roku życia, zamieszkałych na Pradze-Północ, Pradze-Południe i Targówku, realizowany od sierpnia 2016 do grudnia 2018 roku.

Jego głównym celem jest pomoc młodym ludziom w dobrym starcie w dorosłość z naciskiem na:

 • rozwój osobisty,
 • aktywizację zawodową,
 • uzupełnianie konkretnych umiejętności i uprawnień potrzebnych w życiu prywatnym i zawodowym.
 
CENTRUM MŁODYCH

Sercem projektu jest Centrum Młodych przy ulicy Inżynierskiej 1, które spełnia rolę:

 • punktu kontaktowego dla uczestników,
 • biura całej inicjatywy,
 • centrum szkoleniowego.
Oferta Centrum Młodych jest bezpłatna. Aktywności dobierane są w zależności od indywidualnego zapotrzebowania. Nawet jeśli jakaś potrzeba szkoleniowa przekracza możliwości organizacyjne Centrum, jego pracownicy pomagają beneficjentom odszukać zajęcia w ramach już istniejących programów, prowadzonych lub dofinansowywanych przez inne instytucje.

Centrum Młodych oferuje pomoc w następujących obszarach:

 • Zajęcia informatyczne: podstawowe kursy komputerowe, obsługa programów biurowych (Word, Excel), wyszukiwanie bezpłatnych kursów i okazji online, wizerunek i autoprezentacja w Internecie, bankowość elektroniczna i inne instrumenty finansowe on-line
 • Edukacja: kursy językowe, warsztaty wizerunkowe (fryzjer, wizaż, ubiór adekwatny do sytuacji, podstawy dermatologii), profilaktyka uzależnień, edukacja zdrowotna, warsztaty fotograficzne i filmowe, podstawy kreatywnego szukania pracy
 • Wsparcie psychologiczne: młodzieżowe grupy wsparcia, młodzieżowe grupy rozwojowe, grupy wsparcia dla osób zagrożonych bezdomnością, konsultacje psychologiczne, coaching społeczny, treningi relaksacyjne, mediacje, interwencje kryzysowe
 • Konsultacje ekspertów: prawnicy, lekarze (poprzez NFZ)
 • Rozwój osobisty: zagraniczne wyjazdy zadaniowe, doradztwo zawodowe, warsztaty umiejętności społecznych, młodzieżowe projekty wolontariackie, społecznościowe grupy zadaniowe
 • Kursy zawodowe: grafika, programowanie, treningi przedsiębiorczości, zarządzanie projektami
 • Wsparcie asystenta usamodzielniania: indywidualna współpraca z mentorem
 • Inkubator samodzielności: zakładanie własnego biznesu, zarządzanie budżetem domowym, załatwianie spraw urzędowych, pomoc w lekcjach i przygotowanie do egzaminów
 • Staże i praktyki: u lokalnych rzemieślników

ŚCIEŻKI DO WYBORU

W Centrum Młodych młodzi ludzie będą mogli wybrać jedną z dwóch ścieżek rozwoju:

 • incydentalną: po krótkiej rozmowie uczestnik otrzyma pomoc w uzupełnieniu konkretnych umiejętności,
 • kompleksową: po konsultacjach ze specjalistami i zapisie do programu uczestnik wspólnie ze swoim mentorem ustali indywidualny plan rozwoju.
Osoby, które wybiorą dłuższą ścieżkę rozwoju, przez cały czas trwania kontraktu będą współpracować osobistym mentorem, czyli z asystentem usamodzielniania. Jego zadaniem jest:

 • wypracować z uczestnikiem indywidualny plan rozwoju i wspierać osobę podczas jego realizacji,
 • pomoc i doradztwo w sprawach formalnych, socjalnych i innych, które wymagają uregulowania,
 • współpraca z innymi instytucjami i pomaganie uczestnikowi w wyszukiwaniu ofert na rynku.
DZIAŁANIA PRZY PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

Dodatkowe zajęcia dla młodych organizowane są przy partnerskich placówkach ma Pradze-Północ, Pradze-Południe i Targówku. Działania prowadzone są w formule projektów rozwojowych dla wychowanków, którzy z różnych powodów (np. pełnoletność) nie mogą uczestniczyć w spotkaniach grup w świetlicy czy ognisku.

W ramach projektów dla młodych prowadzone są m.in.:

 • grupy wsparcia,
 • grupy socjoterapeutyczne,
 • grupy rozwojowe,
 • treningi zadaniowe,
 • mini-projekty ze środków pozyskiwanych przez uczestników,
 • działania na rzecz społeczności lokalnych.
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Projekt WSPARCIE W STARCIE prowadzony w ramach partnerstwa aż 8 doświadczonych organizacji pozarządowych z trzech dzielnic Warszawy: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Stowarzyszenie dla Rodzin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Kościół Armii Zbawienia w RP, Stowarzyszenie KARAN, Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Towarzystwo Szansa na Targówku oraz Fundację Miejsce Kreatywne. Pomoc w realizacji działań konsorcjum zadeklarowało 59 partnerów wspierających, w tym szkoły, uczelnie wyższe, partnerzy biznesowi, dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej oraz urząd pracy.

INNOWACYJNA FORMUŁA

Nowatorska formuła polega elastycznym budżecie projektowym, umożliwiającym udzielanie wsparcia szytego na miarę, jak również na wprowadzeniu częściowej odpłatności zajęć, w celu lepszego motywowania beneficjentów i przyzwyczajania ich do funkcjonowania w warunkach wolnego rynku.

Projekt WSPARCIE W STARCIE ma charakter dwuletniego pilotażu. W tym czasie zadaniem zespołu jest wypracowywanie dobrych praktyk oraz opracowanie efektywnego modelu usamodzielniania, który posłuży do przygotowania programu dla całej Warszawy.

Rozwój projektu w trakcie jego trwania będzie możliwy dzięki powołaniu:

 • Inkubatora pomysłów: zespołu odpowiedzialnego wypracowywanie nowych koncepcji, metod pracy i kierunków rozwoju,
 • Generatora wniosków: zespołu odpowiedzialnego za tworzenie kolejnych wniosków projektowych i pozyskiwanie środków na dalszy rozwój działań Centrum Młodych
 • Zespołu komunikacji: grupy odpowiedzialnej za promowanie dobrych praktyk wypracowanych w trakcie trwania projektu