TU PRAGA WAW PL jest platformą, która łączy działania Klubu Alternatywnego (Caritas DWP), Stowarzyszenia GPAS, Stowarzyszenia Q Zmianom, Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci i TPD oraz instytucji wspierających starając się stworzyć koalicję działań na rzecz dzieci. Platforma ta ma na zasadzie efektu interakcji tworzyć nową jakość, która nie będzie prostą sumą wniesionych przez organizację potencjałów i zasobów, ale będzie inspiracją i motorem rozwoju całego systemu pomocowego na Pradze Północ.

Projekt Konsorcjum TU PRAGA WAW PL opiera się na modelu Lokalnego Systemu Wsparcia przedstawionym w załączniku nr 1 do Programu "Rodzina" na lata 2010-2020, realizując cel 1 (tj. Świadczenie zintegrowanej oferty usług w ramach lokalnego systemu wsparcia) priorytetu II (tj. Niesienie pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym). Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 7- 18 lat zamieszkujących obszar "sieci społecznej" wokół dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 127 i Gimnazjum nr 30. Obszar ten objęty jest Lokalnym Programem Rewitalizacji w dzielnicach Praga Północ, Praga Południe, Targówek. Członkami Konsorcjum są organizacje, które od wielu lat realizują specjalistyczne projekty na rzecz mieszkańców i społeczności lokalnej tego obszaru. Partnerami działań Konsorcjum będą instytucje publiczne i niepubliczne działające na tym obszarze. 

Podczas realizacji projektu Konsorcjum będzie korzystać z istniejących zasobów dostępnych na terenie dzielnicy Praga Północ oraz m. st. Warszawy. Projekt TU PRAGA WAW PL ma charakter lokalny i realizuje również postulat wzmocnienia terytorialnej wspólnoty sąsiedzkiej. Podstawową metodą współpracy pomiędzy organizacjami Konsorcjum będą zespoły interdyscyplinarne, funkcjonujące z poszanowaniem zasady partnerstwa i podmiotowości członków. Koordynacja zespołów interdyscyplinarnych pozostaje w gestii koordynatora działań Konsorcjum.

W swojej istocie projekt zakłada: 
- ścisłą współpracę partnerów w planowaniu, realizacji i ewaluowaniu działań; 
- wzajemną wymianę informacji o bieżących działaniach; 
- wymianę doświadczeń i podnoszenie standardów pracy w środowisku; 
- wzajemne wsparcie organizacyjne i podejmowanie nowych, wspólnych inicjatyw; 
- integrowanie i animowanie środowiska lokalnego; 
- dążenie do wypracowania wspólnych standardów działań pomocowych; 
- stwarzanie szans rozwoju dzieciom i młodzieży na miarę ich możliwości niezależnie od środowiska z jakiego się wywodzą; 
- rozszerzenie zakresu świadczonych usług zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego; 
- integrację środowiska organizacji i instytucji pomocowych w rejonie; 
- upowszechnianie osiągnięć beneficjentów projektu; 
- wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy środowiskowej i zwiększanie dostępności tych technologii dla beneficjentów; 
- wykorzystanie dziennikarstwa jako metody uczenia umiejętności społecznych. 

Projekt szczególny nacisk kładzie na: 
A. działania edukacyjne – pomoc w nauce w postaci korepetycji i pomocy w lekcjach (Pogotowia Lekcyjne prowadzone w 2 placówkach, dostępne dla beneficjentów projektu), Szkoła Ruchoma
B. działania terapeutyczne, w szczególności socjoterapię, reedukację, pomoc logopedyczną, integrację sensoryczną oraz stale realizowane wsparcie dla wychowawców PWD przez terapeutów zajęciowych. 
C. rekreacyjne i rozwijające zainteresowania – dziecięce projekty społeczne dla grup podwórkowych, krótkie wyjazdy wakacyjne dla podopiecznych z grup podwórkowych, mikrogranty i mikrostypendia pozwalające na indywidualizacje pracy z beneficjentem, 
D. działania zwiększające dostęp do nowoczesnych technologii (Światoteka – miejsce będące zapleczem dla animatorów i streetworkerów oraz projektu dziennikarskiego z dostępem do komputerów, Internetu, sprzętów do zajęć, aparatów, kamer, rejestratorów dźwięku, projektora multimedialnego. Miejsce to będzie otwarte dla wszystkich beneficjentów projektu)
E. poprawę komunikacji – portal Lokalnego Systemu Wsparcia www.tu.praga.waw.pl, fanpage na portalu społecznościowym, tablice informacyjne, stałe spotkania zespołów interdyscyplinarnych, realizatorów projektu, socjoterapeutów pracujących w ramach projektu, wspólnie przygotowane przez Partnerów - spotkanie integracyjne na początku projektu, impreza finałowa oraz 2 Festyny Rodzinne z zaangażowaniem środowiska lokalnego. 
F. uczenie umiejętności społecznych – wykorzystanie dziennikarstwa jako metody uczenia umiejętności społecznych przy jednoczesnym praktycznym wykorzystaniu produktów tych działań – powierzenie sporej części odpowiedzialności za komunikowanie i recenzowanie działań w projekcie starszym beneficjentom (klasy V-VI SP i gimnazjaliści) publikującym materiały i informacje, wykorzystanie muzyki jako formy ekspresji samego siebie – poprzez śpiew, dobór repertuaru, aranżacje muzyczną oraz występy sceniczne. 
G. zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze – zajęcia artystyczno-rozwojowe (muzyczne, plastyczne, rzeźbiarskie, taneczne, organizacja wystaw plenerowych, mobilne kino prezentujące filmy podczas projekcji w podwórkach). 
H. zajęcia rozwojowe – warsztaty dla uczniów zdolnych (realizowane w SP 127), warsztaty uczenia się, mnemotechnik, rozwijania zdolności poznawczych, twórczego myślenia i działania, motywowania do nauki (realizowane w szkołach SP 127 i PG 30 dla wszystkich uczniów oraz kontynuowane w PWD dla chętnych), działania grup podwórkowych i animatorów środowiskowych. 

Projekt zakłada ściślejszą współpracę streetworkerów i animatorów ze świetlicami oraz wypracowanie narzędzi do oceny pracy ulicznej.

Projekt TU PRAGA WAW PL ma prowadzić do współpracy organizacji pozarządowych i instytucji publicznych ze szkołami, a w konsekwencji do poprawy wyników edukacyjnych uczniów w szkołach z rejonu projektu. Zaprojektowane działania mają z jednej strony prowadzić wprost do wsparcia szkoły w jej funkcji edukacyjnej przez zajęcia edukacyjne, ale z drugiej kształtować motywację, pasję młodych ludzi, budując ich poczucie własnej wartości i poczucie sprawstwa. Właśnie te działania mają wskazać beneficjentom możliwości rozwoju i motywować ich do podejmowania odpowiedzialności za samych siebie. Są one niezbędnym i podstawowym warunkiem poprawy sytuacji dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych na Pradze Północ i motorem rozwoju dla wszystkich beneficjentów projektu. 


Organizacje tworzące konsorcjum

Klub Alternatywnywww.warszawa-praga.caritas.pl działa na rzecz dzieci i młodzieży od 2004 roku. Jego główną misją jest wsparcie praskich rodzin w procesie edukacji i wychowania dzieci. W ramach pogotowia lekcyjnego dzieci mają możliwość udziału w terapii pedagogicznej, odrabianiu lekcji, korepetycjach.

Na zajęciach socjoterapeutycznych, w grupach wiekowych, dzieci i młodzież nabywają umiejętności społeczne: współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, komunikacji, przechodzą przez program profilaktyki uzależnień i uczą się asertywności, którą jest tak potrzebna w środowisku w którym żyją.
Oprócz tego duży nacisk kładziony jest na rozwój zainteresowań dzieci. Podopieczni Klubu Alternatywnego mają możliwość wziąć udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, komputerowych, judo, a także w zajęciach kulinarnych. 

Po ukończeniu zajęć judo i zdobyciu żółtego pasa dzieci mogą brać udział w zawodach Judo organizowanych na terenie Mazowsza.

Na zajęciach muzycznych, dzieci mają możliwość wzięcia udziału w przeglądach piosenki, festiwalach, nagrania własnej płyty.

Dzięki zajęciom komputerowym powstają strony facebookową Klubu, wirtualne prezentacje. Wszystkie te działania generują liczne sytuacje wychowawcze a zdobyte medale, nagrody, nagrane płyty … mają na celu podniesienie poczucia własnej wartości.

Aby osiągnąć zamierzony skutek, niezbędna jest ścisła współpraca placówki z rodzicami i ze szkołą. 

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej (GPAS) www.gpaspraga.pl działa od wielu lat na terenie Pragi Północ. Ze środowiskiem lokalnym GPAS pracuje metodą środowiskową poprzez streetworking. Pedagodzy ulicy docierają do dzieci i młodzieży w wieku 7 - 15 lat, którzy spędzają czas na ulicach i nie korzystają z instytucjonalnych form wsparcia. Zapewniają im zagospodarowanie im czasu wolnego poprzez:
- edukację nieformalną,
- zabawę i animację,
- pedagogikę społeczną,
- projekty dziecięce, 
- wyjazdy krajoznawcze,
- sport. 

Do zadań Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej należy również mediacja środowiskowa i rzecznictwo na rzecz podopiecznych i ich rodzin.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom www.qzmianom.org od 2004r. inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działa poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii. Współpracuje z ponad 30 szkołami i przedszkolami na terenie województwa mazowieckiego, ze swoimi działaniami Q Zmianom dotarło do ponad 11 171 odbiorców. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie mieszkańców Pragi Północ. W swoich działaniach stawia ono na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Obecnie prowadzone są projekty: „Nauczyciel w Nowej Roli” – cykl szkoleń wzmacniających kompetencje nauczycieli z gmin wiejskich, „Szkoła z Dobrym Klimatem” – działania profilaktyczne budujące poczucie bezpieczeństwa w szkole, obejmujące całą społeczność warszawskiego gimnazjum, „Ja – Młody Obywatel” – warsztaty edukacji obywatelskiej i miniprojekty dla szkół podstawowych, „Szkoła Animatorów Kreatywnych” – szkolenia dla animatorów i warsztaty twórczości dla dzieci, „Miękkie lądowanie w szkole” – projekt ułatwiający sześciolatkom rozpoczęcie nauki w szkole, „Informacje – kto ma rację?” – warsztaty edukacji medialnej i zajęcia dziennikarskie dla szkół podstawowych, „Oswoić konflikt!” – projekt rozwijający umiejętności rozwiązywania konfliktu przez uczniów szkół podstawowych.

Obecnie współrealizuje projekty: „TU PRAGA WAW PL”, gdzie w jego gestii znajdują się warsztaty rozwijające umiejętności efektywnego uczenia się i motywowania się do nauki dla uczniów i uczennic Gimnazjum nr 30 i Szkoły Podstawowej nr 127 oraz „BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji”, gdziewspólnie z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi i instytucjami społecznymi prowadzi m.in. działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z Pragi Północ.

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci www.serduszko.org.pl od ponad 18 lat działa na warszawskiej Pradze Północ, misją Stowarzyszenia jest: wspieranie ludzi w rozwoju. Stowarzyszenie tworzą ludzie, których pasją jest działanie na rzecz drugiego człowieka, a inspiracją - wyzwania. 

Trzonem działań organizacji jest prowadzenie specjalistycznych świetlic socjoterapeutycznych, w których dzieci oprócz wsparcia w nadrabianiu zaległości szkolnych otrzymują wsparcie psychologiczne. W placówkach dzieci mają możliwość skorzystania z różnorodnych zajęć, które mają na celu rozwijanie zainteresowań, zdobywanie umiejętności społecznych, wzmacnianie asertywnych postaw oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym. 

Stowarzyszenie łączy prace psychopedagogiczną z szeroko rozumiana kulturą poprzez prowadzenie warsztatów filmowych, fotograficznych, artystycznych oraz dziennikarskich. Wspólnie z młodzieżą od wielu lat organizowany jest Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych, podczas którego młodzi ludzie mają możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych warsztatach oraz przedstawienie efektów swojej pracy na kinowym ekranie.

Stowarzyszenie wydaje również pismo społeczno-kulturalne Zupełnie Inny Świat, które w dużej mierze jest tworzone przez młodzież. Uzupełnieniem dla tych działań jest Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu, gdzie prowadzone się warsztaty dziennikarstwa prasowego i radiowego, warsztaty filmowe oraz fotograficzne. 
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci prowadzi również profesjonale szkolenia i staże dla wolontariuszy, które przygotowują do przyszłej pracy na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnej. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci www.tpd-maz.org.pl jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem działającym na rzecz i dla dobra dziecka. Zajmuje się wszechstronną opieką nad dziećmi potrzebującymi pomocy i wsparcia. Oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, wychowawczą i edukacyjną. Zapewnia interesujące formy spędzania czasu wolnego. Na terenie województwa mazowieckiego prowadzi 105 placówek: 
* Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, 
* Świetlicę Edukacyjno – Terapeutyczną, 
* Punkty Przedszkolne, 
* Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
* Środowiskowe Domy Samopomocy, 
* Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, 
* Ogniska Pracy Pozaszkolnej. 
W placówkach TPD codzienną opiekę, pomoc wychowawczą i rehabilitacyjną otrzymuje blisko 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Cenną formą działalności stowarzyszenia jest prowadzenie:
* Ośrodka Adopcyjnego,
* Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
* Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie,
* Centrum Działalności Charytatywnej.