Organizacje tworzące konsorcjum

Klub Alternatywnywww.warszawa-praga.caritas.pl działa na rzecz dzieci i młodzieży od 2004 roku. Jego główną misją jest wsparcie praskich rodzin w procesie edukacji i wychowania dzieci. W ramach pogotowia lekcyjnego dzieci mają możliwość udziału w terapii pedagogicznej, odrabianiu lekcji, korepetycjach.

Na zajęciach socjoterapeutycznych, w grupach wiekowych, dzieci i młodzież nabywają umiejętności społeczne: współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, komunikacji, przechodzą przez program profilaktyki uzależnień i uczą się asertywności, którą jest tak potrzebna w środowisku w którym żyją.
Oprócz tego duży nacisk kładziony jest na rozwój zainteresowań dzieci. Podopieczni Klubu Alternatywnego mają możliwość wziąć udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, komputerowych, judo, a także w zajęciach kulinarnych. 

Po ukończeniu zajęć judo i zdobyciu żółtego pasa dzieci mogą brać udział w zawodach Judo organizowanych na terenie Mazowsza.

Na zajęciach muzycznych, dzieci mają możliwość wzięcia udziału w przeglądach piosenki, festiwalach, nagrania własnej płyty.

Dzięki zajęciom komputerowym powstają strony facebookową Klubu, wirtualne prezentacje. Wszystkie te działania generują liczne sytuacje wychowawcze a zdobyte medale, nagrody, nagrane płyty … mają na celu podniesienie poczucia własnej wartości.

Aby osiągnąć zamierzony skutek, niezbędna jest ścisła współpraca placówki z rodzicami i ze szkołą. 

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej (GPAS) www.gpaspraga.pl działa od wielu lat na terenie Pragi Północ. Ze środowiskiem lokalnym GPAS pracuje metodą środowiskową poprzez streetworking. Pedagodzy ulicy docierają do dzieci i młodzieży w wieku 7 - 15 lat, którzy spędzają czas na ulicach i nie korzystają z instytucjonalnych form wsparcia. Zapewniają im zagospodarowanie im czasu wolnego poprzez:
- edukację nieformalną,
- zabawę i animację,
- pedagogikę społeczną,
- projekty dziecięce, 
- wyjazdy krajoznawcze,
- sport. 

Do zadań Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej należy również mediacja środowiskowa i rzecznictwo na rzecz podopiecznych i ich rodzin.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom www.qzmianom.org od 2004r. inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działa poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii. Współpracuje z ponad 30 szkołami i przedszkolami na terenie województwa mazowieckiego, ze swoimi działaniami Q Zmianom dotarło do ponad 11 171 odbiorców. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie mieszkańców Pragi Północ. W swoich działaniach stawia ono na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Obecnie prowadzone są projekty: „Nauczyciel w Nowej Roli” – cykl szkoleń wzmacniających kompetencje nauczycieli z gmin wiejskich, „Szkoła z Dobrym Klimatem” – działania profilaktyczne budujące poczucie bezpieczeństwa w szkole, obejmujące całą społeczność warszawskiego gimnazjum, „Ja – Młody Obywatel” – warsztaty edukacji obywatelskiej i miniprojekty dla szkół podstawowych, „Szkoła Animatorów Kreatywnych” – szkolenia dla animatorów i warsztaty twórczości dla dzieci, „Miękkie lądowanie w szkole” – projekt ułatwiający sześciolatkom rozpoczęcie nauki w szkole, „Informacje – kto ma rację?” – warsztaty edukacji medialnej i zajęcia dziennikarskie dla szkół podstawowych, „Oswoić konflikt!” – projekt rozwijający umiejętności rozwiązywania konfliktu przez uczniów szkół podstawowych.

Obecnie współrealizuje projekty: „TU PRAGA WAW PL”, gdzie w jego gestii znajdują się warsztaty rozwijające umiejętności efektywnego uczenia się i motywowania się do nauki dla uczniów i uczennic Gimnazjum nr 30 i Szkoły Podstawowej nr 127 oraz „BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji”, gdziewspólnie z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi i instytucjami społecznymi prowadzi m.in. działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z Pragi Północ.

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci www.serduszko.org.pl od ponad 18 lat działa na warszawskiej Pradze Północ, misją Stowarzyszenia jest: wspieranie ludzi w rozwoju. Stowarzyszenie tworzą ludzie, których pasją jest działanie na rzecz drugiego człowieka, a inspiracją - wyzwania. 

Trzonem działań organizacji jest prowadzenie specjalistycznych świetlic socjoterapeutycznych, w których dzieci oprócz wsparcia w nadrabianiu zaległości szkolnych otrzymują wsparcie psychologiczne. W placówkach dzieci mają możliwość skorzystania z różnorodnych zajęć, które mają na celu rozwijanie zainteresowań, zdobywanie umiejętności społecznych, wzmacnianie asertywnych postaw oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym. 

Stowarzyszenie łączy prace psychopedagogiczną z szeroko rozumiana kulturą poprzez prowadzenie warsztatów filmowych, fotograficznych, artystycznych oraz dziennikarskich. Wspólnie z młodzieżą od wielu lat organizowany jest Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych, podczas którego młodzi ludzie mają możliwość wzięcia udziału w profesjonalnych warsztatach oraz przedstawienie efektów swojej pracy na kinowym ekranie.

Stowarzyszenie wydaje również pismo społeczno-kulturalne Zupełnie Inny Świat, które w dużej mierze jest tworzone przez młodzież. Uzupełnieniem dla tych działań jest Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu, gdzie prowadzone się warsztaty dziennikarstwa prasowego i radiowego, warsztaty filmowe oraz fotograficzne. 
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci prowadzi również profesjonale szkolenia i staże dla wolontariuszy, które przygotowują do przyszłej pracy na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnej. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci www.tpd-maz.org.pl jest ogólnopolskim pozarządowym stowarzyszeniem działającym na rzecz i dla dobra dziecka. Zajmuje się wszechstronną opieką nad dziećmi potrzebującymi pomocy i wsparcia. Oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, wychowawczą i edukacyjną. Zapewnia interesujące formy spędzania czasu wolnego. Na terenie województwa mazowieckiego prowadzi 105 placówek: 
* Środowiskowe Ogniska Wychowawcze, 
* Świetlicę Edukacyjno – Terapeutyczną, 
* Punkty Przedszkolne, 
* Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
* Środowiskowe Domy Samopomocy, 
* Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, 
* Ogniska Pracy Pozaszkolnej. 
W placówkach TPD codzienną opiekę, pomoc wychowawczą i rehabilitacyjną otrzymuje blisko 3,5 tysiąca dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Cenną formą działalności stowarzyszenia jest prowadzenie:
* Ośrodka Adopcyjnego,
* Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
* Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie,
* Centrum Działalności Charytatywnej.